<<

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Господарський кодекс України (№ 436-ІУ).

1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (№ 2801-XII).

2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (№ 755-ІУ).

3. Закон України «Про захист прав споживачів» (№ 1023-ХІІ; Закон України «Про внсення змін до закону України «Про захист прав споживачів» № 3161-1V).

4. Закон України «Про лікарські засоби» (№ 123/96-ВР).

5. Закон України «Про рекламу» (№ 270/96-ВР; закон України «Про внесення змін до закону України «Про рекламу» № 1121-ІУ).

6. Закон України «про ліцензування певних видів господарської діяльності» (№ 1775-Ш).

7. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни. «Про впорядкуван­ня діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів» // Ліки України.— 1997. — № 3/4. - С. 14-18.

8. Про внесення змін до Положення про штрихове кодування то­варів: Наказ Міністерства економіки України від 25 жовтня 2007 № 355.

9. «О рекламировании лекарственных препаратов для челове­ка» Директива Совета ЕС от 31 марта 1992 г. № 92/28/ЕЭС // Лицен­зирование в Европейском Союзе: фармацевтический сектор / Ред.- сост. В.А. Усенко, А.Л. Спасокукоцкий. — Киев: Морион Лтд, 1998, — С. 301-309.

10. Азарян Е.М. Международный маркетинг. — Киев: «Студ- центр», 1998, —200с.

11. Аналіз ефективності інвестицій фармацевтичних підпри­ємств (методичні рекомендації) / З.М. Мнушко, А.Б. Горбенко, В.В. Страшний, М.М. Слободянюк. — X.: УкрФА, 1998. — 23 с.

12. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс: навч. посіб. — 5-е вид. / Г. Армстронг, Ф. Котлер; пер. з англ. — М.: Вид. дім «Віль- ямс», 2001. —608 с.

13. Балакирева О.Н. Как проводить маркетинговые исследо­вания? / О.Н. Балакирева, Е.В. Ромат // Маркетинг и реклама. — 1999, —№2. —С. 29-31.

14. Бєлєвцев М.І. Інфраструктура товарного ринку / М.І.

Бєлєв- цев, Л.В. Шестопалова - К.: Центр навч. л-ри, 2005. — 416 с.

15. Бутенко Н.В. Маркетинг: підручник — К.: Атака, 2006. — 300 с.

16. ВольфгангХойер В. Как делать бизнес в Европе. — М.: Про­гресс, 1992, —253 с.

17. Все о маркетинге: сб. материалов для руководителей пред­приятий, экон. и коммерч. служб. — М.: Азимут-центр, 1992. — 365 с.

18. Гаджинский A.M. Логистика: учеб. для высш. и сред. спец. учеб. заведений. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Информ.-внед- ренч. центр «Маркетинг», 2000. — 375 с.

19. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник — К.: Лібра, 2004. — 712с.

20. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: учеб. для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. — 501с.

21. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, мето­дология и практика. — М.: Изд-во «Финпрес», 1998. — 416с.

22. Голубкова E.H. Маркетинговые коммуникации. — М.: Изд- во «Финпресс», 2000. — 256 с.

23. Гордеев Г.Д. Внешнеэкономическая деятельность предпри­ятия. Основы: учеб. для вузов / Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Ка­занцев и др.; Под ред. Л.Е. Стровского. — М.: Закон и право: ЮНИ­ТИ, 1996. —408 с.

24. Грейсон Дж. К. Американский менеджмент на пороге XXI века: пер. с англ. / Дж. К. Грейсон, К. О'Делл; Авт. предисл. Б.З. Мильнер. — М.: Экономика, 1991. — 319 с.

25. Громовик Б.П. Концептуальні питання фармацевтичної ло­гістики та її взаємозв'язок з фармацевтичним маркетингом // Фар- мац. журн. —2001, —№ 1. —С. 4-12.

26. Громовик Б.П. Проектування рішень щодо управління асортиментом лікарських засобів за допомогою ABC- і XYZ-аналі- зу / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, O.P. Левицька // фармац. журн. —

2005.—№ 1. —С. 10-15.

27. Громовик Б.П. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, O.P. Левицька. — Він­ниця: Нова книга, 2004 р. — 464 с.

28. Дараховский И.С. Бизнес и менеджер / и.С. Дараховский, И.П. Черноиванов, Т.В. Прехул. — М.: Азимут-цЄнтр, 1992. — 447 с.

29. Демецкая А. Консолидация как действенный путь разви­тия // Фармацевт практик REVIEW.

— 2006. — май. — С. 19.

30. Дослідження ринку лікарських npenapaTjB як складова уп­равління асортиментом / З.М. Мнушко, А.Б. Горбенко, I.B. Пестун та ін.//Фармац. журн. — 1999. — № 1. — С. 12-19.

31. Дослідження структури переваг споживачів лікарських препаратів (методичні рекомендації) / З.М. Мцушко, I.A. Грекова, А.Б. Горбенко, B.B. Страшний. — X.: УкрФА, 1998. — 27 с.

32. Ева Эдери. Рынок генериков: так ли все Просто, как кажется? // Провизор, —2006. —№ 12. —С. 9-13.

33. Информационная технология решения некоторых марке­тинговых задач в области фармацевтического рынка / A.B. Чубен- ко, С.Н. Лапач, Я.Г. Тимошенко, Т.И. Нижерадзе // Провизор. — 1997. —№ 19. —С. 22.

34. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: підручник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. — 234 с.

35. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / О.В. Про­копенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнула. — К.: Центр навч. л-ри, 2007. — 296 с.

36. Кальченко А.Г. Логістика: підруч. — 2-ге вид. — К.: КНЕУ,

2006.— 284 с.

38. Каракай І.О. Деякі аспекти аналізу світового фармацевтич­ного ринку / І.О. Каракай, Ю.В. Каракай // Фармац. журн. — 1996. — № 2. — С. 47-53.

39. Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац. журн. — 1993. — № 5. — С. 25-27.

40. Каракай І.О., Особливості використання засобів марке­тингу у діяльності підприємств-посередників на фармацевтично­му ринку України / І.О. Каракай, Ю.В. Каракай // Фармац. журн. — 1997. — № 1. —С. 3-14.

41. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1997. — 156 с.

42. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / Общ. ред. и вступ, ст. Е.М. Пеньковой. — М.: Прогресс, 1990. — 736 с.

43. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: підручник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — Львів: Нац. університет «Львівська полі­техніка»: «Інтелект-Захід», 2006. — 456 с.

44. Криков В.И. Организация и экономика фармации: учебник / В.И.

Криков, В.И. Прокопишин. — М.: Медицина, 1991. — 624 с.

45. Куценко В.М. Маркетинговый менеджмент: навч. посіб­ник. — К.: МАУП, 2003. — 184 с.

46. Лисица Н.М. Международный маркетинг: учеб. пособие / Н.М. Лисица, В.Д. Рогожин, В.В. Юрченко. — 2-е изд., стереотип. — X.: ИД «ИНЖЭК», 2006. — 176 с.

47. Литвинов Ф.И. Международный маркетинг: специфика исследований зарубежного рынка // Маркетинг в России и за рубе­жом. — 1998. — № 4. — С. 86-98.

48. Логистика: учебник / под ред. Б.А. Аникина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 352 с.

49. Лорин А.Н. Ценообразование во внешнеэкономической де­ятельности промышленной фирмы. — М.: Междунар. отношения, 1993. —271 с.

50. Любишь ввозить... Импорт-экспорт, производство ГЛС: июнь, I полугодие 2007 г. // Аптека. — 2007. — № 32. — С. 90-91.

51. Маркетинг в вопросах и ответах: Учеб. пособие для студен тов фарм. вузов /З.Н. Мнушко, Л.П. Бовкун, H.B. Чмыхало. Харь ков: Основа, 1996. — 123 с.

52. Маркетинг і розробка нових лікарських прспарапн/ З.М. Мнуш­ко, I.A. Шевченко, Н.О. Пузак, Л.В. Яковлева // Фармац. журн. — 1997. —№6. —С. 9-13.

53. Маркетинг: підруч. для вищих навч. закладів / За ред. О.М. Азарян. — К.: НМЦВО МОіН України, НВФ «Студцентр», 2003. —400 с.

54. Маркетинг: навч. посіб. / А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов. — К.: Знання. — Прес, 2002. — 191 с.

55. Маркетинг: принципы и функции: учеб.-практ. пособие для вузов / под ред. Е.М. Азарян. — Киев: МЦВО М-ва образования и науки Украины: НВФ «Студцентр», 2000. — 320 с.

56. Маркетинг: учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; под ред. А.Н. Романова. — М.: Банки и бир­жи, ЮНИТИ, 1996. — 560 с.

57. Международный маркетинг в фармации / З.Н. Мнушко, Н.В. Чмыхало, Н.М. Мусиенко и др. — Харьков: Изд-во НФаУ: Зо­лотые страницы, 2006. — 392 с.

58. Мельник І.М. Рекламоздатність товарного знака / І.М. Мель­ник, Б.М. Пур'янов // Фармакол. вісн. — 1997. — серп. — С. 17-18.

59. Методические рекомендации по изучению состояния и пер­спектив формирования рынка лекарственных препаратов / УкрФА; Сост.: З.Н.

Мнушко, Л.П. Бовкун, H.A. Пузак и др. — X.: УкрФА, 1992. — 17 с.

60. Методичні рекомендації з визначення ємкості ринку ново­го продукту (для лікарських препаратів на етапі розробки та виходу на ринок) / З.М. Мнушко, Л.П. Бовкун, В.В. Страшний та ін. — X.: УкрФА, 1998. — 16с.

61. Микро-, макроэкономика: практикум / Под ред. Ю.А. Оги- бина. — СПб.: АО «Литера плюс», 1994. — 432 с.

62. Мнушко 3. Аналіз інформаційних потреб фахівців, які пра­цюють у галузі лікарського забезпечення / 3. Мнушко, О. Шувано- ва // Ліки України. — 2000. — № 12. — С. 9-11.

63. Мнушко З.М. Менеджмент та маркетинг у фармації: Ч. II. Маркетинг у фармації: підруч. для фарм. вузів і факультетів / З.М. Мнуш­ко, Н.М. Діхтярьова; за ред. З.М. Мнушко. — X.: Основа: Вид-во УкрФА, 1999, — 288 с.

64. Мнушко З.М. Аудит роздрібної реалізації гормональних лікарських засобів / З.М. Мнушко, В.В. Преснякова // Вісн. фарма­ції. — 2007. — № 2. — С. 54-57.

65. Мнушко З.М. Вибір аптечним закладом постачальників за нечіткими оцінками параметрів обслуговування / З.М. Мнуш­ко, С.А. Куценко, Л.П. Дорохова // Фармац. журн. — 2004. — №5. —С. 9-13.

66. Мнушко З.М. Ефективність виставок як РИ-заходу у діяль­ності фармацевтичних підприємств / З.М. Мнушко, Г.М. Лисак // Вісн. фармації. — 2002. ^№4.- С. 60-64.

67. Мнушко З.М. Іноваційна політика фармацевтичних під­приємств / З.М. Мнушко, О.Ю. Вінник, В.В. Страшний // Фармац. журн. — 1997. —№5. —С. 3-5.

68. Мнушко З.М. Комплексна оцінка конкурентоспромож­ності фармацевтичного підприємства та шляхи її підвищення / З.М. Мнушко, Г.М. Лисак, Ж.М. Селих // Фармац. журн. — 2002. — №5. —С. 3-8.

69. Мнушко З.М. Маркетинговий аналіз сервісного обслуго­вування та додаткових послуг аптечних закладів / З.М. Мнушко, О.П. Абалова, І.В. Пестун // Вісн. фармації. — 2006. — № 1. — С. 41-47.

70. Мнушко З.М. Маркетингові дослідження та проблеми визначення потреби в нових лікарських засобах для лікування за­хворювань шкіри / З.М. Мнушко, Л.П. Бовкун // Фармац.

журн. — 1997. —№6. —С. 13-16.

71. Мнушко 3. М. Методика визначення ставлення кінцевих споживачів до лікарських засобів / З.М. Мнушко, І.П. Шевченко, А.Б. Ольховська // Фармац. журн. — 2006. — № 3. — С. 16-22.

72. Мнушко З.М. Методика визначення тяжіння аптечних за­кладів до оптових фармацевтичних фірм із застосуванням компо­зиції нечітких бінарних відношень / З.М. Мнушко, Л.П. Дорохова, С.А. Куценко // Фармац. журн. — 2004. — № 3. — С. 28-32.

73. Мнушко З.М. Науково-методичні аспекти формування товарної політики фармацевтичних підприємств / З.М. Мнушко,

Список литературы

0. Ю. Рогуля, А.Б. Ольховська // Фармац. журн. — 2001. — № 5. — С. 6-12.

74. Мнушко З.М. Оптимізація виробничої програми фарма­цевтичного підприємства / З.М. Мнушко, О.Ю. Вінник // Ліки Ук­раїни. — 1999. — № 12. — С. 19-22.

75. Мнушко З.М. Планування діяльності паблік рилейшнз фар­мацевтичних підприємств / З.М. Мнушко, Г.М. Лисак // Фармац. журн. — 2000. — № 5. — С. 6-11.

76. Мнушко З.М. Розвиток логістичного моделювання діяль­ності оптових фармацевтичних підприємств на вітчизняному ринку / З.М. Мнушко, С.А. Куценко, Л.П. Дорохова // Фармац. журн. — 2005. — № 5. — С. 3-7.

77. Мнушко З.М. Розробка експертної системи для прийняття управлінських рішень у галузі виробництва фармацевтичних суб­станцій / З.М. Мнушко, О.В. ІІІуванова, М.В. Закотей // Вісник фар­мації. — 2000. — № 1. — С. 42-46.

78. Мнушко З.М. Сегментація ринку споживання протигрибко­вих препаратів методом типологічного угрупування / З.М. Мнуш­ко, І.В. Тіманюк, І.В. Пестун // Вісн. фармації. — 2007. — № 4. — С. 50-54.

79. Мнушко З.М. Формування оптимального асортименту лі­карських препаратів за показником швидкості руху / З.М. Мнушко,

1. A. Шевченко // Вісник фармації. — 1997. — № 2. — С. 88-91.

80. Мнушко З.Н. Изучение конкурентоспособности аптеки / З.Н. Мнушко, H.A. Сафонова // Провизор. — 2002. — № 7. — С. 6-8.

81. Мнушко З.Н. Конкурентоспособность иммуностимулиру­ющих лекарственных средств с позиции потребителей / З.Н. Мну­шко, И.А. Грекова, И.В. Пестун // Провизор. — 2000. — № 6. — С. 11-13.

82. Мнушко З.Н. Критерии врачебного выбора лекарственных средств / З.Н. Мнушко, И.А. Грекова, Е.В. Шувалова // Провизор. — 2000.—№8, —С. 20-22.

83. Мнушко З.Н. Методические подходы к изучению типового потребителя лекарственных средств / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун // Провизор. —№20, —2000. —С. 13-15.

84. Мнуиіко З.Н. Перспективные направления «паблик ри- лейшнз» в фармации / З.Н. Мнушко, Т.А. Хижняк // Провизор. —

1999, —№4. —С. 19-21.

85. Мнушко З.Н. Подходы к анализу маркетинговой деятель­ности оптовой фармацевтической фирмы и резервы ее развития / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун, В.О. Данилова // Провизор. — 2005. — С. 6-9.

86. Мнушко З.Н. Сегментация потребителей лекарственных средств / З.Н. Мнушко, И.А. Грекова, И.В. Пестун // Провизор. —

2000. — № 7. — С. 20-22.

87. Направления менеджмента фармацевтических услуг / З.Н. Мнушко, В.В. Страшный, Н.М. Дихтярева, H.A. Пузак // Про­визор. — 1998. — № 16. — С. 8-9.

88. Немченко A.C. Методичні підходи до визначення вартості і ціни на ліки індивідуального виготовлення / A.C. Немченко, Н.В. Чмихало//Фармац. журн. — 1991. — № 3. — С. 81-84.

89. Немченко A.C. Фармацевтическое ценообразование. — Харьков: Фирма «Радар», 1999. — 290 с.

90. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. — СПб.: Питер, 2001. — 160 с.

91. Ноздрева Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке / Р.Б. Ноздрева, Л .И. Цыгичко. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 304 с.

92. Одинец В.П. Рынок, спрос, цены: стратификация, анализ, прогноз / В.П. Одинец, В.М. Тарасевич, А.Н. Цацулин. — СПб.: Изд- во СПбУЭФ, 1993. — 160 с.

93. Опрацювання комерційної інформації у фармації з вико­ристанням комп'ютерних технологій: метод, рек. / 3-М. Мнушко, О.В. Шуванова, Ю.Ю. Кєшишев, Д.М. Довганенко. — X.: НФАУ, 2000. — 24 с.

94. Павленко А.Ф. Маркетинг: навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. — 2-ге, доп. і випр. вид. / А.Ф. Павленко, A.B. Вов­чак. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 с.

95. Пестун І.В. Маркетингове інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у фармації / І.В. Пестун,

3. М. Мнушко, В.В. Преснякова // Фарм. журн. — 2007. — №> 1. — С. 9-14.

96. Пестун І.В. Формування асортименту лікарських засобів з урахуванням економічних чинників / І.В. Пестун, В.М. Толочко // Ліки України. — 2000. — № 4. — С. 10-13.

97. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика: монографія / О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак, Б.П. Громовик; за ред. О.В. Посилкі- ної. — X.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. — 320 с.

98. Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации.

4. II. Маркетинг в фармации: учеб. пособие для студентов вузов / З.Н. Мнушко, Н.М. Мусиенко, И.В. Пестун, О.Ю. Рогуля. — Харь­ков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2004. — 140 с.

99. Примак Т.О. Маркетинг: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 200 с.

100. Принципи формування переліків лікарських засобів для стандартів медикаментозної терапії / Б.П. Громовик, О.Р. Левицькі,

B. М. Юзевич, Г.Д. Гасюк, Н.Б. Ярко //Фармац. журн. — 2004. №5, —С. 3-9.

101. Проблемы качества и фальсификации лекарственных средств // Аптека. — 2005. — № 20. — С. 8-9.

102. Продан В.А. Куда приходят зарубежные инвестиции? // Провизор. — 2006. — № 15. — С. 6-7.

103. Прокопишин В.И. Учебное пособие по организации снаб­жения аптечных учреждений. — М.: Медицина, 1977. — 272с.

104. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситу­ації: підручник / за ред. А.О. Старостіної. — К.: «Іван Федоров», 1997. —400 с.

105. Результати діяльності фармацевтичної галузі України у 2007 р. // Аптеч. аудит. — 2007. — № 18. — С. 5.

106. Рейхарт Д.В. Фармацевтический рынок: особенности, проблемы и перспективы / Д.В. Рейхарт, В.А. Сухинина, Ю.В. Ши- ленко. — М.: Славян, диалог, 1995. — 304 с.

107. Сейфуллаева М.Э. Концепция международного марке­тинга // Маркетинг в России и за рубежом. — 1998. — № 1. —

C. 100-109.

108. Селена Класс. Слияние компаний в фармацевтическом сек­торе: кто, с кем и зачем // Провизор. — 2006. — № 1. — С. 14-15.

109. Семенов К.А. Международные экономические отношения: курс лекций. — М.: Гардарика, 1998. — 336 с.

110. Скворцов H.H. Как разработать бизнес-план предприя­тия? — К.: МКП «Прометей», 1994. — 96 с.

111. Скибінський C.B. Маркетинг. Ч. І: підручник. — Львів, 2000. — 640 с.

112. Современный бизнес : учеб. в 2 т. Т. 1 : пер. с англ. Д. Дж. Реч- мен, М.Х. Мескон, К.Л. Боуви, Дж. В. Тилл. — М.: Республика, 1995, — 431 с.

113. Софронова І. Методичні підходи до фармакоекономічної оцінки застосування вакцинних препаратів /1. Софронова, 3. Мнуш- ко // Ліки України. — 2000. — № 10. — С. 9-10.

114. Софронова І. Методичні підходи до фармакоекономічної оцінки застосування вакцинних препаратів /1. Софронова, 3. Мнуш- ко // Ліки України. — 2000. — № 11. — С. 8-10.

115. Тууре Jlaxmi. Деякі питання зарубіжного досвіду управ­ління збутом, оптової і роздрібної торгівлі фармацевтичними пре­паратами / Тууре Лахті, І.О. Каракай // Фармац. журн. — 1994. — №2. —С. 96-100.

116. Усенко В.А. Фармацевтический маркетинг. Мерчандай- зинг // Провизор. — 2000. — № 7. — С. 17-19.

117. Усенко В.А. Фармацевтический маркетинг. Позициони­рование и репозиционирование товара // Провизор. — 1999. — № 17. —С. 32-34.

118. Усенко В.А. Фармацевтический маркетинг. Политика фар­мацевтических фирм по распределению продукции // Провизор. — 2000. —№ 1. —С. 4-7.

119. Усенко В.А. Фармацевтический маркетинг. Политика фар­мацевтических фирм по распределению продукции // Провизор. — 2000. —№2. —С. 15-19.

120. Фармацевтический маркетинг / А.Ю. Юданов, Е.А. Воль­ская, A.A. Ишмухаметов, М.Н. Денисова - М.: ИИА «Реме­диум». — 2007. — 589 с.

121. Формулярна система як основа оптимізації лікарського забезпечення закладів первинної медико-санітарної допомоги — сі­мейної медицини: метод, реком. / М.І. Хвисюк, А.Ф. Короп, І.І. Пар- фьонова та ін. — К., 2006. — 28 с.

122. Цацулин А.Н. Рынок, эластичность, цены: учеб. пособие. — СПб.: Изд-во ВАШ при мэрии Санкт-Петербурга, 1992/1993. -— Вып. 1,2. —С. 88-96.

123. ЭвансДж. Р. Маркетинг: пер. с англ. / Дж. Р. Эванс, Б. Бер- ман; Авт. предисл. и нач. ред. А.А. Горячев. — М.: Экономика, 1993. —335с.

124. Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок (Женева, 1988).

125. Smith M. С. Pharmaceutical marketing: strategy and cases. — New-York; London; Sydney. — 1991. — P. 424.

<< |
Источник: Мнушко З.Н.. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации: учеб. для студентов вузов. — 2-е изд. / З.Н. Мнуш­ко, Н.М. Дихтярева; Под ред. З.Н. Мнушко. — Харьков: Изд- во НФаУ: Золотые страницы,— 536 с .. 2008

Еще по теме СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

 1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 5. список ЛИТЕРАТУРЫ
 6. Список литературы
 7. Список литературы
 8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ
 9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 10. Список литературы
 11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 12. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 13. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ